Voorwaarden

Algemene leverings-, betalings- en dienstverleningsvoorwaarden
Van Blisservice, gevestigd en kantoorhoudend te Ermelo, Jagerserf 37

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel van Veluwe Twente onder nummer: 52375153

Artikel  1   Algemeen:
De bepalingen van onderstaande voorwaarden beogen algemene regels te geven voor het aangaan en uitvoeren van alle overeenkomsten  en diensten, zowel schriftelijk als mondeling, waarbij Blisservice betrokken is. Deze bepalingen hebben ten alle tijden voorrang boven de door de contractpartner gehanteerde voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is enkel mogelijk voor zover zulks schriftelijk en in niet mis te verstane bewoordingen geschiedt. Blisservice zal steeds het uiterste doen de door haar aangegane verbintenissen naar beste kunnen uit te voeren.

Artikel  2   Offertes en afspraken:
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en geldig tot vermelde datum. Tekeningen. Middelen  en overige beschrijvingen in aanbiedingen of reclamemateriaal blijven eigendom van Blisservice, doch zijn nimmer bindend voor Blisservice, aangezien alle producten continu aan vernieuwing en verbetering onderhevig zijn.

Artikel 3  Overeenkomst:
Een overeenkomst is voor partijen bindend door ondertekening van de opdrachtbevestiging. De verplichtingen van Blisservice gaan nimmer verder dan enige schriftelijke bevestiging. Annulering is enkel mogelijk na akkoord van Blisservice welke aan het annuleringakkoord – financiële – voorwaarden stellen kan. Diensten, zoals reparaties zijn niet gehouden aan schriftelijke overeenkomsten, doch worden per mondelinge afspraak aangegaan, tenzij partijen anders overeen komen.

Artikel 4  Levering:
Levertijden hebben slechts een informatief karakter en zijn nimmer bindend, tenzij anders vermeld. Overschrijving van een aan gegeven levertijd geeft geen grond van ontbinding, annulering of vergoeding voor schade dan wel gevolgschade. Tenzij anders bepaald geschiet levering af depot. Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de koper.

Artikel 5 Garantie:
Tenzij uitdrukkelijk is bepaald, garandeert Blisservice de door haar als nieuw geleverde goederen voor een periode van 6 maanden en als gebruikt geleverde goederen voor een periode van 3 maanden na levering. Voor gebreken aan het geleverde is Blisservice, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting, jegens de koper aldus aansprakelijk, dat Blisservice alle onderdelen, waaraan gedurende de garantie periode als gevolg van ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen ofwel onderdelen zal vervangen, dit ter keuze aan Blisservice. In elk geval moet een gebrek binnen 8 dagen na ontdekking ter kennis Blisservice worden gebracht. Op eerste verzoek zullen de onderdelen vrachtvrij naar de plaats van reparatie worden verzonden. Demontage en montage van de te vervangen onderdelen alsmede reiskosten komen voor rekening van de koper. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig behandelingen of onjuist onderhoud (waaronder geen of onvoldoende smering, of smering met ondeugdelijk materiaal) of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door de koper of door derden, namens de koper verricht, blijven buiten de garantie. De garantie strekt zich uit tot het enkel leveren van nieuwe onderdelen. Blisservice is nimmer aansprakelijk voor enige ander, door de koper geleden schade en/of gevolgschade.  Voor goederen waarvoor een fabrieksgarantie geldt, welke afwijkt van het bovenstaande, gelden de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. Garantie voor diensten ( reparaties, aanpassingen) sterkt zicht uit tot 2 werkdagen na reparatie en wordt alleen gegeven bij gelijkluidend defect, klacht of storing, zulks ter beoordeling van Blisservice.

Artikel 6 Prijzen:
Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding aan Blisservice bekende prijsbepalende factoren, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen  en rechten. Blisservice is gerechtigd deze prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak, tussen het sluiten van de overeenkomst en het moment van levering c.q. betaling, optredende wijzigingen in de prijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen. Dienstverlening (advies-, reparatie en reis-uren) wordt aan de hand van gemaakte werknota’s aan het dan geldende uurtarief berekend.

Artikel 7 Reclames:
Reclames  met betrekking tot de geleverde diensten en goederen, als mede op de ontvangen facturen kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze, aangetekend, schriftelijk worden ingediend, binnen 8 dagen na levering van goederen of diensten of ontvangst van factuur. Reclames schorten nimmer de betalingsverplichtingen voor de geleverde goederen en/of diensten  van de koper op.

Artikel 8  Betalingen:
Tenzij in de opdrachtbevestiging of overeenkomst anders is vermeld, dient de betaling te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder korting of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper. In alle gevallen kan voorbuiten gerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan zal Blisservice deze, op verzoek van de koper, door overlegging van bescheiden, nader bewijzen. Indien achteraf in een langer kredietgeving dan 15 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, zal zonder dat de aanmaning is vereist voor elke maand of gedeelte van de maand, van de kredietgeving een rente van 1% per maand in rekening worden gebracht. De koper is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat  enige ingebrekestelling is vereist.
Van betaling is eerst sprake wanneer Blisservice de vrije beschikking heeft over het betaalde bedrag. Indien een afnemer met enige betaling in gebreke is, heeft Blisservice het recht de verdere uitvoering te schorten dan wel zekerheid hiervoor te verlangen.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud:
Zolang de koper geen volledige betaling heeft verricht met betrekking tot enig tussen partijen bestaande overeenkomst blijven de goederen voor rekening en risico van de koper en, hetzij verwerkt of onverwerkt, eigendom van Blisservice. De koper is niet bevoegd deze goederen aan derden in onderpand te geven of in eigendom (tot zekerheid van betaling van een schuld aan een derde) over te dragen, aan gezien hij zich, dusdoende, aan verduistering schuldig zou maken. In geval de koper enige verplichting uit de overeenkomst niet na komt, is Blisservice gerechtigd, zonder enige in gebreke stelling, de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Blisservice tot het vergoeden van schade, gederfde winst en interest. De koper is verplicht Blisservice onmiddellijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 10  Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van Blisservice voor enige schade en/of gevolgschade, ontstaan  door levering of gebruik van enige apparatuur en/of diensten, door Blisservice, is ten alle tijden beperkt tot de prijs waarvoor de goederen geleverd zijn of de diensten verricht. Alleen schade aan geleverde goederen komt voor vergoeding in aanmerking. Blisservice is nimmer verplicht tot vergoeding van schade of gevolgschade, ontstaan tijdens of ten gevolgen van de installatie en/of reparatie van geleverde goederen, dan wel door reparatie aan goederen van opdrachtgever. Blisservice is nimmer verplicht tot vergoeding bedrijfsschade (hieronder zijn inbegrepen de derving van inkomsten), door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de aflevering van goederen. Blisservice is nimmer aansprakelijk voor schade  en/of gevolgschade ontstaan doordat de geleverde goederen niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze goederen.

Artikel 11  Niet afgehaalde goederen:
Wanneer door Blisservice  herstelde goederen niet binnen een maand nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld, worden geaccepteerd onder gelijktijdige betaling van de op het herstel betrekking hebbende rekening, heeft Blisservice het recht de betreffende goederen in het openbaar te verkopen,  onder de verplichting de opbrengst daarvan, na aftrek aan het aan Blisservice toekomende bedrag ter zake van de reparatienota en bewaarloon, uit te keren aan de opdrachtgever.

Artikel 12  Afwijkende voorwaarden:
Afwijkende voorwaarden binden Blisservice enkel indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Blisservice worden bevestigd. In geval van een schriftelijk akkoord voor toepasselijkheid van een afwijkende voorwaarde, blijven alle overige voorwaarde  uitdrukkelijk van kracht.

Artikel 13  Rechtskeuze:
Alle overeenkomsten afgesloten met Blisservice zijn onder worpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14  Geschillen:
Alle geschillen, voortvloeiende uit aanbiedingen, leveringen en diensten door Blisservice, zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter.